Skip to main content

Privacy Voorwaarden

Uw privacy


De privacy van patiënten en zorgverleners is voor Arene online huisartsenpraktijk belangrijk. Alle actuele privacyrichtlijnen worden dan ook nageleefd. Hier vindt u de privacyverklaring van Arene en ons toestemmingsformulier.

Arene online huisartsenpraktijk beschikt over een informatiebeveiligingsbeleid waarmee de informatiebeveiliging tot in detail wordt geregeld. Jaarlijks vindt een risicoanalyse plaats waarmee Arene aantoonbaar aan de nieuwste wet- en regelgeving in de bescherming van de privacy van patiënten en zorgverleners voldoet. De best practices van de norm NEN-ISO/IEC27001, de NEN7510 en de privacyrichtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) vormen, voor zover zij bijdragen aan de informatiebeveiliging van Arene online huisartsenpraktijk, het uitgangspunt voor ons beleid.


Arene conformeert zich met betrekking tot informatiebeveiliging en gegevensbewerking o.a. aan de volgende van toepassing zijnde wetgeving.

 

  • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
  • Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)
  • Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
  • Wet op de medische hulpmiddelen (Wmh)
  • Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg (WetBIG)
  • Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

 

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen het beschikbaar stellen van gegevens uit uw dossier aan andere zorgverleners. Uw huisarts zal uw bezwaar noteren, hiernaar handelen en u op de mogelijke consequenties wijzen. Hij heeft niet de mogelijkheid om u te behandelen conform de stand van wetenschap en praktijk. U draagt hiervoor zelf het risico.

Informatie-uitwisseling in de praktijk
Uw huisarts werkt samen met andere zorgverleners, zoals een diëtist, podotherapeut, pedicure of psycholoog om u de best mogelijke zorg te bieden. De zorgverleners die rechtstreeks zijn betrokken bij de behandeling van uw ziekte wisselen hiervoor informatie uit via een in de zorg gespecialiseerd computerprogramma. Arene online huisartsenpraktijk werkt met het keteninformatiesysteem (KIS) VIPlive. Uw huisarts en de praktijkondersteuner zijn de enige die uw volledige medisch dossier kunnen inzien. De overige zorgverleners zien alleen de informatie die van belang is voor de behandeling van uw ziekte. Alleen met uw toestemming mag de huisarts deze informatie delen. 


Het geven van toestemming per zorgprogramma
Is informatie-uitwisseling via het KIS nodig voor uw behandeling? Dan vraagt uw huisarts of een praktijkmedewerker, zoals de praktijkondersteuner hiervoor expliciet om uw toestemming. In het document Brief aan patiënt met toelichting privacy staat uitgebreid uitleg over de gegevens die met andere zorgverleners worden gedeeld. Uw huisarts of de praktijkmedewerker noteert in het KIS of u wel of geen toestemming geeft.